Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Н О Р М А Т И В Н И  Д О К У М Е Н Т И   З А  У Ч Е Б Н А Т А 2023/2024

Г О Д И Н А

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2028 Г. 

Училищен_учебен_план_за_1.а_клас

Училищен_учебен_план_за_1.б_клас

Училищен_учебен_план_за_2.а_клас

Училищен_учебен_план_за_2.б_клас

Училищен_учебен_план_за_3.а_клас

Училищен_учебен_план_за_3.б__клас

Училищен_учебен_план_за_4.а_клас

Училищен_учебен_план_за_4.б_клас

ГОДИШЕН_КОМПЛЕКСЕН_ПЛАН_за_учебната_2023-24

Дневен_режим_2023

Етичен_кодекс_2023-24_

ПРАВИЛНИК_НА_УЧИЛИЩЕТО_-_2023-24  

ПРОГРАМА_ЗА_ГРАЖДАНСКО_2023

ПРОГРАМНА_СИСТЕМА_-_НУ_2023

Правила_за_вътрешно_подаване_на_сигнали_в_НУ_П.Хилендарски_2023 г.

Програма_за_ИКД_2023 

Програма_за_ЦДО_2023-2024

Програма_за_наставничество_2023

Форми_на_обучение_в_НУ_за_учебната_2023

Правилник_за_пропусквателен_режим_2023

Алгоритъм_-_Училищен_тормоз_2023

Механизъм_за_противодействие_на_училищния_тормоз_2023

Правила_и_процедури_за_въвеждане_на_защитна_мрежа_2023

Процедури_за_регистриране_на_случаи_на_насилие_в_училище_2023

Система_за_съобщаване_на_случаи_2023

ПБЗУОВТ_

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби и сигнали

Ел._регистър_за_Дарения_НУ_Паисий_Хилендарски,_гр._Стрелча, 2024_г.