Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Документи 2018/2019 учебна година

         Н О Р М А Т И В Н И   Д О К У М Е Н Т И  З А  У Ч Е Б Н А Т А 2018/2019 ГОДИНА

   Годишен комплексен план за учебната 2018/2019 година

   Правилник на училището

   Програма за превенция на ранното напускане на училище

   Училищен учебен план на I "а" клас

   Училищен учебен план на I "б" клас

   Училищен учебен план на II "а" клас

   Училищен учебен план на II "б" клас

   Училищен учебен план на III "а" клас

   Училищен учебен план на III "б" клас

   Етичен кодекс на училищната общност за 2018/2019 г.

   Механизъм за противодействие на училищния тормоз

   Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НУ"П.Хилендарски"

   Правилник за вътрешния трудов ред

   План за изпълнение и финансиране на стратегията за развитие на НУ "П.Хилендарски"

   Програма за изпълнение на извънкласната и извънучилищната дейност на НУ "П.Хилендарски"

   Програма за равни възможности за приобщаване на деца и ученици от рискови групи

   Програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2018/2019 г. на НУ"П.Хилендарски" - град Стрелча

   Програмна система на подготвителната група в НУ"П.Хилендарски"

   Организация на учебния ден за учебната 2018/2019 година

   Седмично разписание на групите за целодневна организация на учебния ден

   Седмично разписание на I-IV клас за първи учебен срок на 2018/2019 година

   Форми на обучение в НУ "П.Хилендарски"