Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

         Н О Р М А Т И В Н И   Д О К У М Е Н Т И  З А  У Ч Е Б Н А Т А 2019/2020 ГОДИНА

Годишен план за работа на училището за учебната 2019-2020 година

ПРАВИЛНИК НА УЧИЛИЩЕТО

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс 2019-2020 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

ПБЗУОВТ 2019-2020

План за работа на Учлищния координационен съвет за справяне с тормоза

Класификация на формите на тормоз

Процедури за регистриране на случаи на насилие в училище

Система за съобщаване на случаи на тормоз в училище

Правилник за вътрешния трудов ред

План за изпълнение на стратегията

Програма за извънкласни дейности в училище

Програма за равни възможности 2019-2020 г

Програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2019-2020 г.

Програмна система за подготвителната група за учебната 2019-2020 г.

Дневен режим за учебната 2019-2020г.

Седмично разписание първи срок

Форми на обучение в НУ за учебната 2019-2020г.

Учебни планове 1-4 клас за учебната 2019-2020г.