Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 -_Равен_достъп_до_училищно_образование_в условията на_кризи

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Уважаеми родители и ученици,

НУ „Паисий Хилендарски“ гр. Стрелча  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

Дейност 1:  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2:  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3:  Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4:  Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5:  Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

По Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори – бяха обучени 34 родители, които получиха сертификати.

ПО Дейност 2 - обучение на ученици, бяха обучени 34 ученици, които получиха сертификати.

Ръководители на групите бяха Парашкева Роглекова и Денка Цемова.

Стойност на проекта: 1432.94 лв.