Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

   След приключване на учебните занятия стартираха занимания с учениците от 1 до 4 клас по Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех". Проектът е за ученици,които имат затруднения в овладяване на учебния материал по различните учебни предмети. В зависимост от индивидуалните потребности на учениците се извършиха дейности за допълване, развиване и надграждане на компетентностите, мотивиране на учениците за предодоляване на пропуските в обучението.