Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

   През учебната 2019/2020 година в НУ"П.Хилендарски" в групата на ППГ се работеше по Проект BG05M20P001-3.005 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г.