Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"

НП "Заедно в изкуствата и в спорта" 

НП "България - образователни маршрути", Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“

Проект "Изграждане на вътрешни тоалетни"  по НП "Подобряване на МТБ" Модул "Адаптиране на архитектурната среда за деца  със специфични образователни потребности "

Проект "Детски фолклорен театър" по НП "Извънкласни дейности"

Проект " Създаване на подкрепяща и привлекателна училищна среда в НУ "Паисий Хилендарски" гр.Стрелча и гарантиране на качествено образование на децата и учениците от ромски произход" към ЦОИДУЕМ

Проект "Училищният живот - красив, достъпен и привлекателен за всички деца"  към ЦОИДУЕМ

Проект " Озеленяване и оформяне на зони за отдих" към ПУДООС

Схемата "Училищен плод" към ДФ "Земеделие"

НП "На училище без отсъствия" Модул "Без свободен час"

Проект "Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "РЧР",съфинансиран от ЕС.

Проект "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОП "РЧР , съфинансиран от ЕС

Проект "Училището - нашият зелен дом" към ПУДООС