Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

НУ„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”НУ„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”ГРАД СТРЕЛЧА;ОБЩИНА СТРЕЛЧА;БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”101ТЕЛ:03532/ 20-85;  e-mail:p.xilendarski@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД
  № 55/ 09.11.2021 г.
На основание: чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с т. 3 и т.4 от Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 г. на Министъра на образованието и подадени декларации от родителите на учениците от 1-4 клас на НУ „Паисий Хилендарски“ гр. Стрелча 
НАРЕЖДАМ
 От четвъртък, 11 ноември, се възстановява присъственото обучение в Начално училище „Паисий Хилендарски“ гр. Стрелча за паралелките – 1 а, 1б, 2 а, 2б , 4 а , 4 б клас и децата от ППГ. Учениците от 3.а клас продължават обучението си в ОРЕС. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира обучение от разстояние в електронна среда в зависимост от възможностите на училището. За дните понеделник и четвъртък утвърждавам нов дневен режим, съгласно Приложение 1 към заповедта.
Спазване на следните НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА:І. В условията на извънредна епидемична обстановка задължително да се прилагат следните мерки за намаляване на рисковете от инфекция:1. Дезинфекция на повърхностите и проветряванеа) Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани;б) Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на  потвърден случай на COVID-19 – от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от обектите;в) Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;г) Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;д) Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;е) Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;ж) Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс. 2. Лична хигиена а) Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;б) Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения в сградата на училището;в) Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;г) Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с оказана методична помощ от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). За биоцидите, които не са готови за употреба, разтворите за работа се приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения.Отговорно лице: м. с. Мария УзуноваII. Носене на защитна маска за лице1.Децата от предучилищните групи и учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал.2. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице и в класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване.3. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – от училище. 4. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;б) за децата от предучилищните групи по време на провеждане на педагогическите ситуации;в) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;г) за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;5. При желание на родителите, децата от предучилищните групи или учениците от начален етап (I-IV клас), могат да носят защитни маски за лице по време на целия им престой в училище. III. Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID191.Бързи антигенни тестове за COVID-19 в училище в се правят два пъти седмично на  учениците, чиито родители предварително са декларирали съгласие за това и на педагогическия и непедагогическия персонал, предварително  декларирал съгласие за това. 2.Не се тестват ученици и на педагогическия и непедагогическия персонал, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.3. Изследването на учениците се извършва в класните стаи училище, с изключение на учениците със специални образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.4. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в понеделник и в четвъртък. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване от Недка Пайтакова-старши учител, Парашкева Роглекова- старши учителПри отрицателен резултат от проведения в домашни условия тест учениците посещават училище, като родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.5. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.6. За извършване на тестовете определям:За ученици от 1 а клас: Цветанка Няголова и Николета ИвановаЗа ученици от 1 б клас: Ненка Кирова и Иванка ИлиеваЗа ученици от 2 а клас: Радка Иванова и Нонка ГанчеваЗа ученици от 2 б  клас: Мария Дилбазова и Магдалена СтоеваЗа ученици от 4 а клас : Денка Цемова и Мария ПлощаковаЗа ученици от 4 а клас: Недка Пайтакова и Лидия ИлиеваДейността на екипите се подпомага от мед. лице Мария УзуноваЗа педагогическия и непедагогическия персонал – медицинското лице Мария Узунова-учениците се тестват в класните стаи от 8.00 до 8.30 часа; -педагогическия и непедагогическият персонал се тества от 7.30 до 8.00 часа в лекарския кабинет;-при вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски;- изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест;- по време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване;- след пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. -повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.-в 8.30 часа лицата, осъществили тестването,  дават информация на директора и или на  за броя и резултатите от тестовете.7. При установяване на положителен резултат: - ученикът се отделя незабавно в лекарския  кабинет   под  наблюдение на медицинското лице и се прилага Протокол 1 от Раздел ІІІ от настоящата Заповед. Ученикът се допуска обратно в училище само при предоставяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID-19 или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителен резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище. -на ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището. -учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от настоящата Заповед. При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.8. Използваните тестове:- с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби за смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък. - с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем 10 или 20 литра. - до запълването на кутиите за изгаряне на отпадъци, същите се съхраняват в  складовото помещение в училището, до което има достъп само Н.Иванова - домакин- в края на кампанията за изследване запълнените и затворени кутии за изгаряне на отпадъци, съдържащи само събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават на Директора.9.Децата от подготвителната група не се тестват.IV. Дневен режим.- в дните на изследване дневният режим се променя, съгласно Приложението към настоящата заповед; - родителите се уведомяват за промяната на дневния режим поне един ден предварително от класния ръководител;V. Oбучение от разстояние.√ учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване (родителите не подават заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение от началника на регионалното управление на образованието);-обучение да се осъществява чрез средствата на информационно-комуникационните технологии в платформата TEAMS, синхронно, -обучението да се осъществи съгласно с график в ПРИЛОЖЕНИЕ към ЗаповедтаVI. В сградата на училището не се допускат:а) ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са изразили съгласие за изследване два пъти седмично;б) лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване;в) лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците.Отговорник: Георги Няголов – охрана;VII. В условията на извънредна епидемична обстановка се прилагат следните мерки за осигуряване на необходимата дистанция:1.Всеки клас пребивава в своята класна стая, при което учителите се местят, а учениците – не.2.Да се провеждат максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.3.Да се спазва физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;4. Входове, коридори, стълбища.-пропускателен режим на  входа и се осъществява от охраната и дежурните учители .- придвижване в коридорите и по стълбите да е еднопосочно, според направената маркировка; VIII. Организация на храненето.- предоставяне на закуските и плодовете по линия на Държавен фонд „Земеделие“ се извършва при спазване на здравните изисквания в класните стайIX.Училищен двор.- да не се допускат външни лица в дворовете в рамките на учебния ден, които нямат зелен сертификат;- да се допускат придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) в училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, физическа дистанция и дезинфекция;-да се определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;-да се провеждат повече занятия на открито, когато е възможно.X.Учителска стая и комуникация.-учителите да пребивават в учителската стая само при непосредствена необходимост;-комуникацията ще се осъществява приоритетно в електронна среда, а при необходимост от пряка комуникация, педагогически съвети и общи събрания - при спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски;XI.Комуникация с родителите.-да се осъществява предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;- провеждането на родителски срещи - приоритетно в електронна среда;XII.Физкултурен салон.- часовете по физическо възпитание и спорт да  се провеждат приоритетно на открито. Когато това е невъзможно, занятията да се провеждат в класните стаи и да се организират се дейности по преценка на учителя.XIII. Информиране на родителите и общността.1. Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките(преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID-19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители следва да се публикуват своевременно на интернет страницата на съответното училище. Информацията може да се предоставя също и по предварително оповестен начин - чрез съобщения, чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща.2. По подходящи начини класните ръководители, осъществяват информационна кампания сред родителите  и учениците за значението на задължителните и препоръчителните мерки и на ваксинирането за намаляване на разпространението и рисковете от инфекция. Кампанията може да бъде провеждана съвместно с представители на регионалните здравни инспекции, на общините, на регионалните управления на образование, с участието на медицински специалисти и местни лидери на общността.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТОПротокол 1При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.), както и при положителен резултат от приложен в училището неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19:1. Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не бъде взет от родител;2. На ученика се поставя маска, ако няма такава, с размер, подходящ за възрастта;3. Незабавно се осъществява връзка с родители, като се изисква да отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност); 4. Уведомява се и личния лекар;5. На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да избягват физически контакт и да се консултират с личния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на антигенен или PCR тест за COVID-19 в лабораторни условия;6. След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ;7. Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за останалите ученици;8. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само след представяне на валиден документ, че е клинично здрав или за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТОПротокол 2В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за COVID19 на ученик:1. Родителите следва да информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.2. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище в зависимост от указанията на РЗИ.3. За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на съответното училище спазва предписанията на РЗИ. 4. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:а) Ученици от същата паралелка;б) Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;в) Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 5. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след датата на вземане на проба за лабораторно изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 6. Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 7. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно заразяване на възрастни в домакинствата).8. След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия. 9. Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТОПротокол 3При наличие на един или повече симптоми при служител (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, стомашно разстройство и др.), както и при положителен резултат от приложен в училището неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19:1. Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена маска; Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз антигенен тест;3. Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицински документ от личния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо или отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19.4. При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното си състояние след преглед или направена консултация;5. След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТОПротокол 4В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за COVID19:1. Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството. В зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай.2. Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.3. Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на съответното училищеизпълнява предписанията на РЗИ. 4. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.5. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:а) Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител;б) Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;в) Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 6. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 7. Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.8. След като заразеното лице напусне училището, се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения могат да се използват за учебни занятия или други цели.9. Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация. Копие от Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Заповедта да бъде качена на сайта на училището от П. Роглекова   Контрол по изпълнение на Заповедта ще упражнявам лично.

 

 

 

Иванка Илиева Директор на НУ „Паисий Хилендарски“ гр. Стрелча 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

Дневен режим за дните понеделник и четвъртък при достигната 14 –дневна заболяваемост над 250 на 100 000 население.
8.00-  8.30 – Тестване

8.30-  9.00 – Дезинфекция на класните стаи

.9.00 - 9.30 – 1 час

9.30 - 9.40 – междучасие

9.40 - 10.10 -2 час

10.10-10.30- голямо междучасие

10.30-11.00 -3 час

11.00-11.10 –междучасие

11.10-11.40 –4 час

11.40-11.50- междучасие

11.50-12.20- 5 час

12.20-12.30 –междучасие

12.30-13.00- 6 час