Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

НУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ГРАД СТРЕЛЧА;ОБЩИНА СТРЕЛЧА]БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”101

ТЕЛ:03532/ 20-85]  e-mail:p.xilendarski@abv.bg

 

 

 

 З А П О В Е Д 

№ 50/ 02.11.2021 г.

 

 

На основание чл.259 от Закона за предучилищното и училищно образование и т.3 от заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г на министъра на образованието и науката

 

                                                         Н А Р Е Ж Д А М

 

I Преминаване в ОРЕС на всички ученици от НУ „Паисий Хилендарски“

гр. Стрелча, считано от 02.11.2021 г.  до второ нареждане.

II.Учебните занятия за учениците от 1-4 клас от 02.11.2021 г. ще се провежда в електронна среда при спазването на следния ГРАФИК на учебните часове:

Сутрин

1 час – 8.30 -8.50

2 час – 9.00- 9.20

3 час – 9.30-9.50

ПОЧИВКА 9.50 -10.30

4 час – 10.30-10.50

5 час- 11.00-11.20

6 час. 11.30-11.50

След обяд

13.00-14.00 – ООС

14,30 – 14,50 - Самоподготовка

15,10 – 15,30- Самоподготовка

15,50 – 16,10 - ЗПИ

16,10 – 16,30- ЗПИ

 1. Дистанционните часове и консултациите следват учебната ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК.

Дистанционното обучение МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ и след обявения график в настоящата заповед, като се използват всички информационни ресурси по преценка на учителя в уеб среда. Взетия материал  да се нанася в електронния дневник.

 1. Всеки ученик и родител получава ИНФОРМАЦИЯ за организацията на дистанционното обучение от класния ръководител и може да комуникира с него на обявените и-мейли в платформата и на интернет страницата на училището.
 2. Всички педагогическите специалисти подготвят материали за провеждане на електронни уроци, консултации по предмети, задаване на самостоятелни проекти чрез използване на интернет ресурси и практически задачи, тестове и различни форми на дистанционно оценяване;
 3. Консултациите с родители могат да се осъществяват и в социалните мрежи, Вайбър групите, Фейсбук и др. при спазване правилата на Нетикет (интернет етикет).
 4. Учителите могат да публикуват и ползват електронните ресурси в платформата на „Майкрософт Тиймс“, „Школо“, електронните учебници, на издателствата, които са избрали, както и допълнителни материали, подкрепящи учебното съдържание, което е необходимо да бъде усвоено и затвърдено.

 

 1. Учителите в ЦОУД подпомагат учителите на съответните класове в групите, които преподават, като съгласуват задачите за самостоятелна работа, препоръчват допълнителни материали и заедно търсят ресурси за учебното съдържание по съответните предмети. Проверяват он-лайн тестове и отчитат отработените часове в електронния дневник.
 2. Ресурсния учител осъществяват връзка с родителите на учениците, нуждаещи се от допълнителна подкрепа, за които са изработили индивидуални програми и заедно с родителите осъществяват подкрепа и приобщаване за всеки конкретен ученик съобразно индивидуалните му потребности.
 3. Споделянето на добри практики е препоръчително и ще бъде насърчено от ръководството на училището.
 4. Не се допускат външни лица в сградата на училището!
 5. Комуникацията с администрацията се осъществява по електронната поща на училището.
 6. Служебни бележки се заявяват при охраната и се получават от там след изготвянето им.
 7. Хигиенистите в училище работят по график при стриктно спазване на инструктажа за пълна дезинфекция на помещенията, почистване с дезинфектанти на работните места на дежурните служители 4 пъти дневно; носене на лични предпазни средства и всички указания на Министерство на здравеопазването.
 8. Служителите – невъоръжена охрана и огнярът на училището изпълняват функциите на охрана за определения период по график, като спазват стриктно забраната за допускане на външни лица в сградата на училището.
 9. Дежурни лица:

Мария Площакова – счетоводител

Лидия Илиева – ЗАС

 1. Класните ръководители, учителите в училището, УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ да се информират от официалната интернет страница на НУ и Ел.дневник за текуща информация.
 2. Публикуване на актуална информация на интернет -страницата на училището възлагам на П.Роглекова – ст.учител.
 3. Учителите на подготвителните групи осигуряват връзка с децата посредством  родителите    чрез създадените затворени групи, вайбър, zoom, изпращат материали и получават обратна връзка чрез ел.дневник Школо.

Контрол по отчитане на задълженията за дистанционно обучение на учениците в платформата на електронния дневник, възлагам на П.Роглекова –администратор на дневника

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогически и непедагогически персонал за сведение и изпълнение.

 

Иванка Илиева

Директор на НУ Паисий Хилендарски“

Град Стрелча