Google PlusFacebook
Дата:
НУ Паисий Хилендарски
Начално училище в град Стрелча

Международен ден на толерантността

   На  16. ноември, чрез съвместно мероприятие  с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – град Стрелча, в НУ “Паисий Хилендарски” бе отбелязан Международният ден на толерантността.

  Чрез беседа обществените възпитатели и секретаря на МКБППМН разговаряха с децата и припомниха принципите на толерантността - независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какви сме на цвят или по пол, ние всички сме уникални и искаме да споделим с другите нашия свят и нашите ценности. Всички деца от подготвителната група и всички ученици от I. до IV. клас получиха тефтер и химикал с надпис „Бъди толерантен!”.

   Представители на Ученическия съвет към училището раздадоха на всички специално изработени от тях и от УКС брошури с изписани послания за толерантност, доброта и уважение, а няколко деца рецитираха стихотворение, поздрав за всички.

Международен ден на толерантността - Изображение 1Международен ден на толерантността - Изображение 2Международен ден на толерантността - Изображение 3Международен ден на толерантността - Изображение 4Международен ден на толерантността - Изображение 5Международен ден на толерантността - Изображение 6